plan rozwoju zawodowego Drukuj Email
Oceny: / 6
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Aneta Korycka   
26.05.2013.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia  MENiS z 01/12/2004

 

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

na podstawie

powinności i wymagań
wynikających z rozporządzenia

MENiS z 01/12/2004

Imię i nazwisko: mgr Aneta Korycka

Przedmiot nauczania: język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2010
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2013

Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Poznanie procedury awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego.

 

 

Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa

oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

 

 

IX 2010

 

 

 

 

 

 

 

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

 

 

 

Opracowanie sprawozdania z

realizacji planu rozwoju.

 

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego

planu rozwoju.

V-VI 2013

 

Sprawozdanie z

realizacji planu

rozwoju zawodowego

 

 

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

 

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia

zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach

adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

 

Okres stażu

 

Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

 

Uczestnictwo

w pracach organów

szkoły.

 

 

Opieka nad Samorządem

Uczniowskim. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Współpraca przy tworzeniu planu rozwoju szkoły.

 

Okres stażu

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu, protokoły spotkań,

potwierdzenie

Dyrektora, plan rozwoju szkoły

 

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

 

Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą

metodyczną i przedmiotową

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

Bibliografia, notatki

 

 

 

 

Organizowanie konkursów i imprez szkolnych.

 

 

Pomoc w przygotowaniu do konkursów z języka angielskiego.

Opracowanie regulaminu

konkursów.

 

 

Zgodnie z harmonogramem konkursów

2010-2013

 

 

Potwierdzenia udziału, sprawozdania

 

 

 

Przygotowanie i opracowanie raportu sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego klas VI.

 

 

Przygotowanie testu badającego wiadomości i umiejętności z języka angielskiego ucznia klasy VI.

Opracowanie raportu.

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian, raport

 

Stosowanie metod

aktywizujących w

pracy pedagogicznej.

 

 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Okres stażu

 

Scenariusze zajęć

 

Udział w projekcie "Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Prowadzenie teatrzyku w języku angielskim i zajęć wyrównawczych klas I-II , koordynowanie pracy uczniów.

2010-2011

 

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze przedstawień, dzienniki zajęć

 

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć

 

Prowadzenie koła zainteresowań klas IV-VI .

Prowadzenie zajęć wyrównawczych klas IV-VI.

Prowadzenie zajęć dodatkowych klas 0.

 

2011-2013

 

2010-2011

 

Dziennik zajęć, scenariusze lekcji

 

 

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego

 

Opracowanie, prowadzenie zajęć na podstawie programu autorskiego.

 

 Okres stażu

 

Program, sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

 

Pełnienie funkcji wychowawcy

 

Sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą. Organizowanie wycieczek, imprez klasowych.
Kontakty z rodzicami,wywiadówki.

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.

 


Opracowywanie sprawdzianów, pomocy naukowych. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych, planu rozwoju zawodowego,  itp.

 

Okres stażu

 

dokumentacja

 

 

 

 

Stosowanie techniki komputerowej w

pracy pedagogicznej.

 

Wdrażanie uczniów do korzystania

z technologii komputerowej

podczas przygotowywania

żnorodnych materiałów.

 

 

Okres stażu

 

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania. Wymiana doświadczeń na forum dla pedagogów. Publikowanie planu rozwoju, scenariuszy lekcji i referatów

na stronach portali edukacyjnych.

Korzystanie ze stron MEN.

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniami

 

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

oraz z Internetu na lekcjach.

 

 

 

Okres stażu

 

Wykaz programów

 

 

 

 

 

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów,  kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

 

Prowadzenie zajęć otwartych, zwłaszcza nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej (testy, program autorski, itp.).

 

 

 

 

Okres stażu

 

Scenariusze zajęć, opracowane materiały

 

Pełnienie obowiązku opiekuna stażu i opiekuna praktyk

 

 

Konsultacje metodyczne, prowadzenie i obserwowanie zajęć.

 

 

Okres stażu

 

 

Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji

 

Opracowanie materiałów

 

Zamieszczenie na portalu edukacyjnym planu rozwoju, samodzielnie lub we współpracy opracowanych scenariuszy zajęć

 

Okres stażu

 

Adres szkoły

 

 

 

 

 

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

 

 Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Współpraca podczas przygotowania konkursów przedmiotowych. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

 

Okres stażu

 

Scenariusze uroczystości szkolnych, protokoły

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń 

 

 

Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.

Okres stażu

 

Notatki

 

 

 

§ 8 ust.2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego

 

 

 

 Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć.

2011-2012

 

 

 

Program, plan zajęć, dziennik zajęć

 

Współpraca z rodzicami

 

Przedstawienie programu i wdrożenie do pedagogizacji, rozmowy indywidualne.

 

Okres stażu

 

Program, zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Praca z uczniem zdolnym i słabym

 

Przygotowanie planu i prowadzenie koła zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych.

 

 

 

 

Okres stażu

 

Plan działań, sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Działania profilaktyczne

 

 

 

 

Pogadanki profilaktyczne

(używki, dopalacze, agresja, itp.)

 

Okres stażu

 

Opis działań

 

 

 

 

Praca w Samorządzie Uczniowskim

 

 

Realizacja planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

Okres stażu

 

sprawozdanie

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów

 

Organizowanie oraz realizacja planów wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych.

 

Okres stażu

 

karty wycieczek

 

Organizacja imprez klasowych

 

 

Organizacja imprez klasowych zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych i zapotrzebowaniem uczniów.

 

Okres stażu

 

dokumentacja

 

 

Przygotowanie uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem

czynności (otrzęsiny klas IV, występ teatrzyku, Europejski Dzień Wiosny).

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

Scenariusze uroczystości

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów do konkursów

 

 

Spotkania z uczniami. Zapewnienie materiałów dydaktycznych.

 

Okres stażu

 

Harmonogram spotkań

§ 8 ust. 2 pkt.4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

 

 

Współpraca z pedagogiem szkolnym

 

Spotkania, konsultacje, spotkania na godzinie wychowawczej

Okres stażu

 

Dziennik lekcyjny, notatki

 

 

 

 

 

Współpraca z biblioteką szkolną

 

 

Zajęcia multimedialne pogłębiające wiedzę na temat historii krajów anglojęzycznych.

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

dokumentacja

 

 

 

Współpraca z biblioteką pedagogiczną

 

 

Poznanie pracy biblioteki innego

typu – lekcje biblioteczne.

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Opis działań

 

 

 

 

Współpraca z Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

 

 

Spotkania z policjantami w ramach godzin wychowawczych lub w razie potrzeby pomocy uczniom.

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

Opis działań

 

 

 

 

 

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

 

 

Przeprowadzenie zbiórki karmy na potrzeby schroniska dla zwierząt.

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

Opis działań

 

 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych

 

 

Zbieranie darów na rzecz potrzebujących.

 

Okres stażu

 

 

 

Opis działań

 

Pogłębianie wiedzy na temat

problemów uczniów, ich sytuacji

rodzinnej, relacji w klasie

 

Prowadzenie, zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami

pedagogizacji rodziców w ramach potrzeb klasy.

Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki,

pomoc koleżeńska.

Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej dla

wychowanków.

 

Okres stażu

 

Notatki, dokumentacja

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych

 

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

Opis i analiza dwóch przypadków

 

 

 

 

 

 

§ 9 ust.3

Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

Inne osiągnięcia zawodowe

 

Dokumentowanie osiągnięć zawodowych

Okres stażu

 

Zgodnie z rozporządzeniem

 

             

 

 

 

  Opracowała: mgr Aneta Korycka

 

 

 
następny artykuł »